دروس اصلی و تخصصی مدیریت 

 

سایت " راه روشن فردا "  در نظر دارد : در راستی دسترسی آسان به منابع و به منظور كمك به یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان عزیز اطلاعات ضروری مربوط به درس های اصلی و تخصصی مدیریت  را به شرح جدول زیر جمع آوری و در دسترس عموم قرار دهد  از کلیه دانشجویان عزیزی که با تهیه و ارسال این منابع ما را یاری می رسانند پیشاپیش تشکر می گردد  

 

بودجه
كتاب بودجه (منشی زاده و موسی خانی)
منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان در طول ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت  پیوست های کتاب مطالب كمك درسي 

 

مباني سازمان و مديريت
كتاب (منشی زاده و موسی خانی)
منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان میان ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت  مباحث تکمیلی تست

 

مباني سازمان و مديريت
كتاب سرپرستی سازمان
(منشی زاده و موسی خانی)
منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان در طول ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت  کارهای دانشجویی تست 

 

تصميم گيري
کتاب های (سعادت - الواني)
منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان در طول ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت  مباحث تکمیلی تست -نکته -خلاصه فصل 

 

بررسي مسايل دولتی ايران منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان در طول ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت  و  تست 1   2 مباحث كمك درسي تحقيقات و كنفرانس

 

مديريت رفتار سازماني منابع و تکالیف ترم  سوال های  امتحان در طول ترم  جمع نمرات در طول ترم 
پاورپوینت (مباني رفتارسازماني رابينز)  خلاصه مباحث كلاس :1  2  3  4  5  6  7    تست(از مباحث کلاس) 1       3
پاورپوینت(رابینز،ترجمه امیدواریان)   خلاصه کتاب و نکات کلیدی  تست(ترجمه امیدواریان) 
پاورپوینت(رابینز،ترجمه پارسائیان)      
پاورپوینت(تالیف دکتر رضائیان)     تست (رفتار رضائیان)
power point Quiz Summary

 

مشترک میان دروس تاریخ امتحانات در طول ترم کارهای دانشجویی   

WWW.MONSHIZADEH.ORG